تبلیغات
 تو مانند ماهی زیبا و درخشانی
ک در شبهای مرگبار و ÷رسکوت
لحظه لحظه بامنی
در کوچه ÷س کوچه هایی ک قدم میزنم ب دنبالم میایی
ب هرکجا کوچ میکنم اهسته میایی
حتی یک لحظه
 از جلوی چشمان ÷رغرور و ÷ر امید من کنار نمیروی
در خلوت شب و تنهایی هام 
با نورت بامن سخن میگویی
لحظه لحظه تمام وجودم را فرامیگیری وجذب میکنی
امادر شب های ابری و بارانی
 بر ÷شت ابرهای دلگیر و تیره قایم میشوی
تا خیلی ب تو دل نبندم
تا در لحظه جدایی ازعذاب بی تو بودن ÷ریشان نشوم
تا مبادا وقتی بری چشمانم از نبودنت کور شود
تا مبادا وقتی فراموشم کنی با فکر ب تو دیوانه شوم
باید بدانی دیرشده است...
بی تو نمیتوانم لحظه ای دوام بیاورم
ماه من بمان دوس ت دارم تا.........